Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 112 - Chúa Nhật II Phục Sinh C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 112 - Chúa Nhật II Phục Sinh C, Tin Mừng: Ga 20:19-29, Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương
MUỐI MEN CHO ĐỜI 112 - Chúa Nhật II Phục Sinh -  C

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương