Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 113 - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 113 - Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C, Tin Mừng: Ga 21: 1-14, Lm. Micae Hoàng Đô Đốc
MUỐI MEN CHO ĐỜI 113 - Chúa Nhật III Phục Sinh -  C

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc