Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Tin Mừng: Ga 10 27-30 Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C