Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh C, Tin Mừng: Ga 10:27-30, Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
MUỐI MEN CHO ĐỜI 114 - Chúa Nhật IV Phục Sinh -  C

Lm. Gioan Lê Quang Tuyến