Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 115 - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 115 - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C, Tin Mừng:Ga 13 31-35, Lm. AnTôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 115 - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

Tin Mừng: Ga 13 31-35

 Lm. AnTôn Hà Văn Minh