Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 116 - Lời Chúa - Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Tin Mừng: Ga 14:23-29 Lm. AnTôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 116 -  Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Tin Mừng: Ga 14:23-29

Lm. AnTôn Hà Văn Minh