Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 116 - Lời Chúa - Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 116, Tin Mừng: Ga 14:23-29, Lm. AnTôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 116

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH- NĂM C

Tin Mừng: Ga 14:23-29

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH