Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 117 - Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 117 - Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C, Tin Mừng: Lc 24, 46-53, Lm. AnTôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 117

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM C


Lc 24, 46-53

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH