Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 117 - Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 117 - Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C
Tin Mừng: Lc 24, 46-53
Lm. AnTôn Hà Văn Minh
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm C

Lc 24, 46-53