Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 118 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 118 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống - Năm C
Tin Mừng: Ga 20, 19-23
Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Trường Phước

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống  - Năm C

Ga 20, 19-23