Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 119 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 119 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C , Tin Mừng: Ga 16, 12-15, Lm. AnTôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM C


Ga 16, 12-15

LM: ANTÔN HÀ VĂN MINH