Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 119 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 119 - Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C
Tin Mừng: Ga 16, 12-15
Lm. AnTôn Hà Văn Minh
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Ga 16, 12-15