Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 120 - Lời Chúa - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 120 - Lời Chúa - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C
Tin Mừng: Lc 9, 11b - 17
Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa

Lc 9, 11b - 17