Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 120 - Lời Chúa - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 120 - Lời Chúa - Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm C, Tin Mừng: Lc 9, 11b - 17, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

MUỐI MEN CHO ĐỜI 120

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA- NĂM C


Lc 9, 11b - 17

LM: PHÊRÔ TRƯƠNG HUY HOÀNG