Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 121: Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 121 - Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm C, Tin Mừng: Lc 9, 3-7 Lm. Micae Hoàng Đô Đốc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 121

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - NĂM C


LC 15, 3-7

LM. MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC