Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 122 - Lời Chúa - Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 122 - Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C, Tin Mừng: Lc 10, 1-9, Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
MUỐI MEN CHO ĐỜI 122

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C


Tin Mừng: Lc 10, 1-9

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN