Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 122 - Lời Chúa - Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 122 - Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C
Tin Mừng: Lc 10, 1-9
Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng: Lc 10, 1-9