Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 123 - Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 123 - Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C - Tin Mừng: Lc 10, 25-37, Lm. Anton Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 123

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM C


Lc 10,25-37

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH