Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 123 - Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 123 - Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C - Tin Mừng: Lc 10,25-37
Lm. Anton Hà Văn Minh
Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C

Lc 10,25-37