Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 124 - CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 124 - Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C Tin Mừng: Lc 10,38-42 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
MUỐI MEN CHO ĐỜI 124

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C


LC 10: 38-42

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN