Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 125 - CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Muối Men Cho Đời 125 - Chúa Nhật XVII Thường Niên C, Lc 11, 1-13, Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương
MUỐI MEN CHO ĐỜI 125

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C 


TIN MỪNG: LC 11: 1-13


LM. VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG