Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 125 - CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C: Cầu nguyện là gì? Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào?
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C - Cầu nguyện là gì? Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào?

Lc 11:1-13Lm. Vinhsơn Nguyễn Tuấn Dương