Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 126: Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C

MMCD 126: Chúa Nhật XIX Thường Niên C, Lc 12: 32-48 , Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 126

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C


Lc 12: 32-48

LM. PHANXICO XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC