Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 127: Chúa Nhật XX Thường Niên C

MMCD 127: Chúa Nhật XX Thường Niên C, Lc 12, 49-53, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng.
MUỐI MEN CHO ĐỜI 127

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C


TIN MỪNG:
LC 12, 49-53

LM. PHÊRÔ TRƯƠNG HUY HOÀNG