Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 127: Chúa Nhật XX Thường Niên C

MMCD 126: Chúa Nhật XX Thường Niên C, Lc 12, 49-53, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng.
MMCD 126: CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C

TIN MỪNG:
LC 12, 49-53

LM. PHÊRÔ TRƯƠNG HUY HOÀNG