Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 128: Chúa Nhật XXI Thường Niên C

MMCD 128: Chúa Nhật XXI Thường Niên C Lc 13: 22-30 Lm. Antôn Hà Văn Minh.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 128

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C


LC 13: 20-30

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH