Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 129: Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Muối men cho đời 129 – Chúa Nhật XXII TNC - Lc 14: 1.7-14, Lm. Antôn Hà Văn Minh

MMCD 129: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

TIN MỪNG: LC 14: 1.7-14


LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH