Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 130: Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

MMCD 130: Chúa Nhật XXIII Thường Niên C, Lc 14: 25-33, Lm. Antôn Hà Văn Minh.

MMCD 130: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

TIN MỪNG: LC 14: 25-33


LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH