Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 131: Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

MMCD 131: Chúa Nhật XXIV Thường Niên C, Lc 15: 1-32, Lm. Gioan Lê Quang Tuyến.
MMCD 131: CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

TIN MỪNG: LC 15: 1-32


LM. GIOAN LÊ QUANG TUYẾN