Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 132: Chúa Nhật XXV Thường Niên C

Chúa Nhật XXV Thường Niên C, Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng, Lc 16: 1-13
MUỐI MEN CHO ĐỜI 132

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C

Lc 16: 1-13

​ Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng