Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 133: Chúa Nhật XXVI Thường Niên C

MMCD 133: Chúa Nhật XXVI Thường Niên C Lc 16: 19-31 Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 133

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C

Lc 16: 19-31

​ Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán