Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 134: Chúa Nhật XXVII Thường Niên C

MMCD 134: Chúa Nhật XXVII Thường Niên C Lc 16: 26-38 Lm. Antôn Hà Văn Minh.
MUỐI MEN CHO ĐỜI 134

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C

Lc 16: 26-38

​ Lm. Antôn Hà Văn Minh