Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 135: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

MMCD 134: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C Lc 17: 11-19 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng

MUỐI MEN CHO ĐỜI 135

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN C

Lc 17: 11-19

​ Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng