Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 136: Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

MMCD 136: Chúa Nhật XXIX Thường Niên C, Mt 28: 16-20, Lm. Antôn Hà Văn Minh.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 136

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C

Mt 28: 16-20

​ Lm. Antôn Hà Văn Minh