Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 137: Chúa Nhật XXX Thường Niên C

MMCD 137: Chúa Nhật XXX Thường Niên C, Lc 18: 9-14, Lm. Antôn Hà Văn Minh.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 137

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C

Lc 18: 9-14

​ Lm. Antôn Hà Văn Minh