Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 138: Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm C

MMCD 138: Chúa Nhật XXXI Thường Niên C Lc 19: 1-10 Lm. Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 138

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C


Lc 19: 1-10

LM. PHANXICO XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC