Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 139: Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 139 - Chúa Nhật XXXII - Năm C, Tin Mừng: Lc 20: 27-38, Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 139

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C


Lc 20: 27-38

LM. VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG