Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 140: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 140 - Chúa Nhật XXXIV - Năm C Tin Mừng: Lc 23: 35-43 Lm. Micae Hoàng Đô Đốc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 140

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ


Lc 20: 27-38

LM. MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC