Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 141: Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A

MMCD 141: Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A, Mt 3: 1-12, Lm. Antôn Hà Văn Minh.

MUỐI MEN CHO ĐỜI 141

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A


Mt 3: 1-12

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH