Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 145: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, Mt 2: 1-12, Muối Men Cho đời 145, Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 144

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH


Mt 2: 1-12

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH