Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 147: Chúa Nhật II Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 140 - Chúa Nhật XXXIV - Năm C Tin Mừng: Lc 23: 35-43 Lm. Micae Hoàng Đô Đốc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 147

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM A


Ga 1: 29-34

LM. PHÊRÔ NGUYỄN MINH MẪN