Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 149: Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 149: Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A, Tin Mừng: Mt 5: 13-16, Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

MUỐI MEN CHO ĐỜI 149

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - NĂM A


Mt 5: 13-16

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN