Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 150: Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm A

MMCD 150: Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A Mt 5: 17–37 Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 150

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM A


Mt 5: 17-37

LM. ANTÔN HÀ VĂN MINH