Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 151: Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A

MMCD 151: Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A, Mt 5: 38–48, Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

MUỐI MEN CHO ĐỜI 151

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM A


Mt 5: 38- 48

LM. GIOAN LÊ QUANG TUYẾN