Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 152: Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A

MMCD 152: Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A, Mt 4: 1–11, Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

MUỐI MEN CHO ĐỜI 152

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM A


Mt 4: 1- 11

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN