Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 154: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 153: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Ga 4: 5-42, Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

MUỐI MEN CHO ĐỜI 154

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM A


Ga 4: 5 - 42

LM. VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG