Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 159 - Bài Giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 159 - Bài Giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Tin Mừng Ga 20: 19 - 23. Suy niệm: Linh Mục Gioan Lê Quang Tuyến

MUỐI MEN CHO ĐỜI 159

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20: 19 - 23

LINH MỤC GIOAN LÊ QUANG TUYẾN