Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 160 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 160 - Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - Tin Mừng Ga 3:16-18. Suy Niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 160

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Ga 3: 16 - 18

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH