Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 161 - Bài Giảng Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 161 - Bài Giảng Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa - Năm A - Tin Mừng Ga 6: 51 - 58. Suy niệm: Linh Mục Gioan Lê Quang Tuyến

MUỐI MEN CHO ĐỜI 161

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM A

Ga 6: 51 - 58

LINH MỤC GIOAN LÊ QUANG TUYẾN