Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 163 - Bài Giảng Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 163 - Bài Giảng Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 10: 37 - 42. Suy niệm: Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

MUỐI MEN CHO ĐỜI 163

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 Mt 10: 37 - 42

LINH MỤC VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG