Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 164 - Bài Giảng Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 164 - Bài Giảng Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 13: 1 - 23. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 164

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 Mt 13: 1 - 23

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC