Clock-Time

Muối Men Cho Đời 165: Bài Giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A

Muối Men Cho Đời 165: Bài Giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm A. Mt 13: 24 - 43. Lm. Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 165

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

Mt 13: 24 - 43

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH