Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 166 - Bài Giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 166 - Bài Giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 13: 44 - 52. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Phán

MUỐI MEN CHO ĐỜI 166

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 Mt 13: 44 - 52

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN