Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 167 - Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 167 - Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A - Tin Mừng Mt 14: 13-21. Chia sẻ: Phanxico Xavie Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

MUỐI MEN CHO ĐỜI 167

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A


Mt 14: 13 - 21

LM. PHANXICÔ XAVIE MARIA NGUYỄN MINH SÁNG, CMC