Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 168 - Bài Giảng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 168 - Bài Giảng Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 14: 22 - 33. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

MUỐI MEN CHO ĐỜI 168

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 Mt 14: 22 - 33

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TƯỜNG VĨNH LỘC