Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 170 - Bài Giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 170 - Bài Giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 16: 13 - 20. Suy niệm: Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Phán

MUỐI MEN CHO ĐỜI 170

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 Mt 16: 13 - 20

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN PHÁN