Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 171 - Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

MUỐI MEN CHO ĐỜI 171 - Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A - Tin Mừng Mt 16: 21 - 27. Suy niệm: Linh Mục Antôn Hà Văn Minh

MUỐI MEN CHO ĐỜI 171

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

 Mt 16: 21 - 27

LINH MỤC ANTÔN HÀ VĂN MINH